bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Eagles Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Eagles Palace - Халкидики / Атон, Уранополис

Eagles Palace е един от най-луксозните хотелски комплекси на полуостров Халкидики и е разположен на третия ръкав Атон - най-романтичния на полуострова, в близост до Уранополис. Eagles Palace е член на селекцията "Малки луксозни хотели в света" и награден за "Най-добър хотел в Гърция" от Международния панаир на туризма Philoxenia 2008 г. Eagles Palace е хотел с обширна зелена територия и частен златист пясъчен плаж , носител на "Син флаг". Eagles Palace hotel е разположен на тихо място, заобиколен от красиви златисти плажове, буйни градини с маслинови, палмови и борови насаждения и до извисяващи се вековни манастири.

Местоположение на Eagles Palace, Халкидики

Eagles Palace е само на 4 километра от Уранополис на един дъх разстояние от Атон и ви обещава една незабравима почивка, пълна с великолепие и разкош. Хотелът се намира само на 90 мин. път с кола (129 км) от летището на Солун.

От Солун
- Следвайте знаците до Polygyros - Agio Oros
- В Polygyros завийте към Vrastama
- Следвайте табелите за Plana - Gomati - Ierissos - Nea Roda
- Преди Уранополис ще видите хотела от дясната си ръка до морето.

разстояние до плажа: 50м

Адрес: Уранополис, Greece

Удобства в Eagles Palace

Хотелът предлага:

- Обширни градини с маслинови, палмови и борови дървета, красиви цветя и билки
- Напълно оборудвани Водни спортове и дайвинг център (сертифициран PADI)
- Открит басейн със солена вода
- Детски плувен басейн
- Пясъчен плаж награден с Европейския Син флаг
- Mini Club (4 до 12 години) от 10:00 до 18:00 часа всеки ден
- Детска площадка
- Фитнес с най-съвременно оборудване
- Бижутерия, Бутик с международната преса, цигари и подаръци
- Моторна платноходка
- Безжична интернет връзка
- Редовни художествени изложби и дегустации
- Музика на живо в бара
- Параклис за сватби или Кръщенета (православна, както и не-православни)
- Напълно-оборудван конферентен център
- Бизнес център
- Безжичен интернет
- Тенис корт
- Планински велосипеди
- Eagles СПА център с пълен набор от процедури и терапии
- Център за красота
- Фризьорски салон

УСЛУГИ:

- Многоезичен персонал (английски, немски, руски)
- Медицински център
- Перални услуги
- Детегледачка при заявка
- Обмяна на валута
- Всички основни кредитни карти се приемат
- Секретарски услуги
- 24 часа рум сървис

Хранене, ресторанти и барове в Eagles Palace

Ресторант Камарес GOURMET

Работно време: от 20:00 до 23:00 часа
С уникален стъклен етаж и спираща дъха гледка в гурме ресторанта можете да опитате международна кухня и да се насладите на лукса, спокойствието и невероятната гледка към остров Амулиани.

A LA CARTE Ресторант

Работно време: от 13:00 до 17:00 часа
Ресторантът е в непосредствена близост до морето, предлага специалитети с акцент върху гръцката кухня и традиционните деликатеси от риба.

Ресторант Melathron

Работно време: от 19:30 до 22:30 часа
Спокоен и непринуден ресторант идеален за вечеря на шведска маса. Всяка година се правят поредица от вечерни теми с участието на специалитети от различни краища на света.

Азиатски ресторант

Работно време: от 20:00 до 23:00 часа
Не пропускайте да посетите един от най-добрите азиатски ресторанти в Халкидики, съчетаващ азиатската кухня и суши специалитетите с красотата на природата.

Цял Ден Мнею от EAGLES PALACE

Всичко, което трябва да направите е да намерите любимото си място, гледката, която ви вдъхновява най-много и да се насладите на закуска, обяд или вечеря от голямо разнообразие на цял ден меню.

Eagles Café е отворено от 10:00 до 22:00 часа
Уютно разположено във фоайето на хотела "Eagles Café" е идеалното място да се радвате рано сутрин на кафе, закуски, сладкиши и торти, а както и по всяко време на деня. Чайове и кафета от цял свят и вкусни домашно приготвени десерти са придружени от луксозната обстановка.

BEACH BAR

Работно време: от 10:00 до 18:00 часа
Докато се наслаждавате на слънцето върху шезлонга можете да почувствате спешна нужда да се охладите. Луксозната услуга на Ammos Beach Bar е бутона върху масата с чадъра, благодарение на което можете да поръчате веднага и да се насладите на вкусно разнообразие от леки закуски, напитки, сладолед и пресни плодове.

Почивка и забавления в Eagles Palace

Насладете се на луксозна СПА почивка в Халкидики
Eagles Palace е считан за един от най-добрите спа курорти в Гърция и получил титлата Best Day Spa в света, благодарение на сътрудничеството си с Elemis водещата британска компания в спа процедури и Apivita първата гръцка компания създала природни и ефективни продукти за здраве и красота.

Успокояващите спа и уелнес съоръжения на Eagles Palce канят гостите да се впуснат в чувствено пътешествие на самосъзнание и вътрешен мир.
Вдъхновен от духовната атмосфера на Mount Athos, СПА центъра предлага несравним избор от терапии и процедури за смесване на древни ритуали с модерни физически техники.

Водни Спортове

Кристалните води и невероятно красивите плажове създават идеални условия за забавни приключения и водни спортове.
Уникални спортни съоръжения на хотела дават възможност на гостите да участват във вълнуващи водни спортове като водни ски, гмуркане, уейкборд, кану, уиндсърф, морски велосипед, parascending, водни играчки, моторни лодки, както и тенис, колоездене, фитнес и много други.

Padi сертифициран център за гмуркане на хотела предлага PADI курсове, както и PADI ръководство за всички нива на водолази. Професионалните PADI курсове се състоят от 5 теоретични уроци по гмуркане и 9 практически уроци по гмуркане с гмуркания в оградени води, както и спускания в открито море. След завършването на PADI курсовете участниците получават сертификат, като новите водолази ще имат възможност да изследват величествения подводен живот на тази божествена област - Халкидики.

Намаление от дата 07.06.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 468лв 547лв 468лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 607лв 686лв 607лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 639лв 756лв 639лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 778лв 895лв 778лв
Фамилен суит
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
3 възрастни 1005лв 1244лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1005лв 1244лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1005лв 1244лв 1005лв
Фамилен суит
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1068лв 1280лв 1068лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1068лв 1280лв 1068лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1102лв 1316лв 1102лв
3 възрастни 1215лв 1453лв 1215лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1248лв 1487лв 1248лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1215лв 1453лв 1215лв
Малък апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
3 възрастни 1253лв 1502лв 1253лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1253лв 1502лв 1253лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1502лв 1253лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1509лв 1289лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1509лв 1289лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1323лв 1543лв 1323лв
3 възрастни 1462лв 1712лв 1462лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1498лв 1745лв 1498лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1462лв 1712лв 1462лв
Двойно бунгало
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1723лв 2299лв 1723лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1723лв 2299лв 1723лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1723лв 2299лв 1723лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1862лв 2438лв 1862лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1896лв 2472лв 1896лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1862лв 2438лв 1862лв
Junior suite jacuzzi
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1327лв 1565лв 1327лв
Junior suite jacuzzi
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1466лв 1705лв 1466лв
Апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни 1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
Апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1543лв 1959лв 1543лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1543лв 1959лв 1543лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1577лв 1995лв 1577лв
3 възрастни 1577лв 1995лв 1577лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1613лв 2029лв 1613лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1577лв 1995лв 1577лв
Suite 2 brooms
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
3 възрастни 2009лв 2566лв 2009лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2009лв 2566лв 2009лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2009лв 2566лв 2009лв
4 възрастни 2231лв 2852лв 2231лв
Suite 2 brooms
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1959лв 2456лв 1959лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1959лв 2456лв 1959лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1995лв 2490лв 1995лв
3 възрастни 2218лв 2775лв 2218лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2251лв 2811лв 2251лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2218лв 2775лв 2218лв
4 възрастни 2510лв 3131лв 2510лв
Suite nero
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни 1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
Suite nero
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2042лв 3428лв 2042лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2042лв 3428лв 2042лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2078лв 3461лв 2078лв
3 възрастни 2078лв 3461лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2112лв 3497лв 2112лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3461лв 2078лв
Suite kyma
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни 2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
Suite kyma
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2251лв 3790лв 2251лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2251лв 3790лв 2251лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2285лв 3826лв 2285лв
3 възрастни 2285лв 3826лв 2285лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2321лв 3860лв 2321лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2285лв 3826лв 2285лв
Bungalow 2brooms
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
Bungalow 2brooms
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2960лв 3839лв 2960лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2960лв 3839лв 2960лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2996лв 3875лв 2996лв
Голям апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
4 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3920лв 6471лв 3920лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3920лв 6471лв 3920лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3954лв 6507лв 3954лв
3 възрастни 3954лв 6507лв 3954лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3990лв 6541лв 3990лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3954лв 6507лв 3954лв
4 възрастни 4024лв 6577лв 4024лв
Presidential bungalow
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни 5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
Presidential bungalow
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5918лв 9874лв 5918лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
5918лв 9874лв 5918лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
5951лв 9910лв 5951лв
3 възрастни 5951лв 9910лв 5951лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5987лв 9944лв 5987лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5951лв 9910лв 5951лв

Редовна цена

Double room for sgl
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
Double room for sgl
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 412лв 538лв 616лв 538лв 412лв 317лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
412лв 538лв 616лв 538лв 412лв 317лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
445лв 571лв 652лв 571лв 445лв 353лв 238лв
Double superior for sgl
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
Double superior for sgl
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 540лв 708лв 825лв 708лв 540лв 391лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
540лв 708лв 825лв 708лв 540лв 391лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
574лв 744лв 859лв 744лв 574лв 425лв 279лв
Двойна стая
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 454лв 520лв 607лв 520лв 454лв 331лв 265лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 594лв 659лв 747лв 659лв 594лв 470лв 405лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 628лв 711лв 839лв 711лв 628лв 427лв 349лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 765лв 848лв 978лв 848лв 765лв 567лв 488лв
Двойно бунгало
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1604лв 2053лв 2692лв 2053лв 1604лв 992лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1640лв 2089лв 2728лв 2089лв 1640лв 1028лв 744лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1604лв 2053лв 2692лв 2053лв 1604лв 992лв 711лв
Фамилен суит
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
3 възрастни 924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
Фамилен суит
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
994лв 1167лв 1403лв 1167лв 994лв 717лв 621лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
994лв 1167лв 1403лв 1167лв 994лв 717лв 621лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1030лв 1201лв 1437лв 1201лв 1030лв 751лв 655лв
3 възрастни 1131лв 1325лв 1590лв 1325лв 1131лв 819лв 711лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1167лв 1361лв 1626лв 1361лв 1167лв 855лв 744лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1131лв 1325лв 1590лв 1325лв 1131лв 819лв 711лв
Малък апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
3 възрастни 1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1208лв 1412лв 1658лв 1412лв 1208лв 837лв 684лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1208лв 1412лв 1658лв 1412лв 1208лв 837лв 684лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1244лв 1446лв 1691лв 1446лв 1244лв 873лв 720лв
3 възрастни 1372лв 1601лв 1878лв 1601лв 1372лв 956лв 783лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1406лв 1635лв 1912лв 1635лв 1406лв 990лв 819лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1372лв 1601лв 1878лв 1601лв 1372лв 956лв 783лв
Junior suite jacuzzi
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1219лв 1475лв 1739лв 1475лв 1219лв 733лв 558лв
Junior suite jacuzzi
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1358лв 1613лв 1878лв 1613лв 1358лв 873лв 695лв
Suite nero
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни 1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
Suite nero
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1610лв 2251лв 3790лв 2251лв 1610лв 985лв 731лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1610лв 2251лв 3790лв 2251лв 1610лв 985лв 731лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
3 възрастни 1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1680лв 2321лв 3857лв 2321лв 1680лв 1055лв 801лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
Апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни 1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
Апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1435лв 1694лв 2157лв 1694лв 1435лв 990лв 744лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1435лв 1694лв 2157лв 1694лв 1435лв 990лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
3 възрастни 1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1763лв 2227лв 1763лв 1505лв 1059лв 814лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
Suite kyma
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни 1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
Suite kyma
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1772лв 2483лв 4192лв 2483лв 1772лв 1073лв 792лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1772лв 2483лв 4192лв 2483лв 1772лв 1073лв 792лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
3 възрастни 1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1842лв 2553лв 4262лв 2553лв 1842лв 1143лв 861лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
Голям апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
4 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2393лв 4336лв 7170лв 4336лв 2393лв 1500лв 1041лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2393лв 4336лв 7170лв 4336лв 2393лв 1500лв 1041лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
3 възрастни 2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2463лв 4406лв 7240лв 4406лв 2463лв 1570лв 1111лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
4 възрастни 2499лв 4440лв 7276лв 4440лв 2499лв 1604лв 1145лв
Suite 2 brooms
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
3 възрастни 1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
4 възрастни 2069лв 2481лв 3169лв 2481лв 2069лв 1334лв 1010лв
Suite 2 brooms
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1829лв 2157лв 2710лв 2157лв 1829лв 1242лв 981лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1829лв 2157лв 2710лв 2157лв 1829лв 1242лв 981лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1865лв 2193лв 2744лв 2193лв 1865лв 1275лв 1017лв
3 възрастни 2071лв 2440лв 3061лв 2440лв 2071лв 1408лв 1116лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2105лв 2476лв 3095лв 2476лв 2105лв 1444лв 1152лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2071лв 2440лв 3061лв 2440лв 2071лв 1408лв 1116лв
4 възрастни 2346лв 2757лв 3448лв 2757лв 2346лв 1610лв 1287лв
Bungalow 2brooms
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
Bungalow 2brooms
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2265лв 3270лв 4246лв 3270лв 2265лв 1403лв 1073лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2265лв 3270лв 4246лв 3270лв 2265лв 1403лв 1073лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2299лв 3304лв 4282лв 3304лв 2299лв 1437лв 1109лв
Presidential bungalow
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни 3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
Presidential bungalow
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3585лв 6554лв 10951лв 6554лв 3585лв 1921лв 1199лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3585лв 6554лв 10951лв 6554лв 3585лв 1921лв 1199лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
3 възрастни 3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3655лв 6624лв 11021лв 6624лв 3655лв 1991лв 1269лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
Тагове

Eagles Palace, Eagles Palace halkidiki, Eagles Palace athos, Eagles Palace greece, Eagles Palace халкидики, Eagles Palace атон, Eagles Palace гърция, Eagles Palace уранополис, Eagles Palace ouranoupolis, Eagles Palace 2019, Eagles Palace цени, Eagles Palace мнения, Eagles Palace цени 2019, Eagles Palace лято 2019, Eagles Palace ранни записвания, Eagles Palace last minute, Eagles Palace hotel, Eagles Palace hotel halkidiki, Eagles Palace hotel athos, Eagles Palace hotel greece, Eagles Palace hotel халкидики, Eagles Palace hotel атон, Eagles Palace hotel гърция, Eagles Palace hotel уранополис, Eagles Palace hotel ouranoupolis, Eagles Palace hotel 2019, Eagles Palace hotel цени, Eagles Palace hotel мнения, Eagles Palace hotel цени 2019, Eagles Palace hotel лято 2019, Eagles Palace hotel ранни записвания, Eagles Palace hotel last minute, игъл палас, игъл палас халкидики, игъл палас атон, игъл палас гърция, игъл палас уранополис, игъл палас цени, игъл палас мнения, игъл палас цени 2019, игъл палас лято 2019, игъл палас ранни записвания, хотел игъл палас, хотел игъл палас халкидики, хотел игъл палас атон, хотел игъл палас гърция, хотел игъл палас уранополис, хотел игъл палас цени, хотел игъл палас мнения, хотел игъл палас цени 2019, хотел игъл палас лято 2019, хотел игъл палас ранни записвания,