bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Eagles Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Eagles Palace - Халкидики / Атон, Уранополис

Eagles Palace е един от най-луксозните хотелски комплекси на полуостров Халкидики и е разположен на третия ръкав Атон - най-романтичния на полуострова, в близост до Уранополис. Eagles Palace е член на селекцията "Малки луксозни хотели в света" и награден за "Най-добър хотел в Гърция" от Международния панаир на туризма Philoxenia 2008 г. Eagles Palace е хотел с обширна зелена територия и частен златист пясъчен плаж , носител на "Син флаг". Eagles Palace hotel е разположен на тихо място, заобиколен от красиви златисти плажове, буйни градини с маслинови, палмови и борови насаждения и до извисяващи се вековни манастири.

Местоположение на Eagles Palace, Халкидики

Eagles Palace е само на 4 километра от Уранополис на един дъх разстояние от Атон и ви обещава една незабравима почивка, пълна с великолепие и разкош. Хотелът се намира само на 90 мин. път с кола (129 км) от летището на Солун.

От Солун
- Следвайте знаците до Polygyros - Agio Oros
- В Polygyros завийте към Vrastama
- Следвайте табелите за Plana - Gomati - Ierissos - Nea Roda
- Преди Уранополис ще видите хотела от дясната си ръка до морето.

разстояние до плажа: 50м

Адрес: Уранополис, Greece

Удобства в Eagles Palace

Хотелът предлага:

- Обширни градини с маслинови, палмови и борови дървета, красиви цветя и билки
- Напълно оборудвани Водни спортове и дайвинг център (сертифициран PADI)
- Открит басейн със солена вода
- Детски плувен басейн
- Пясъчен плаж награден с Европейския Син флаг
- Mini Club (4 до 12 години) от 10:00 до 18:00 часа всеки ден
- Детска площадка
- Фитнес с най-съвременно оборудване
- Бижутерия, Бутик с международната преса, цигари и подаръци
- Моторна платноходка
- Безжична интернет връзка
- Редовни художествени изложби и дегустации
- Музика на живо в бара
- Параклис за сватби или Кръщенета (православна, както и не-православни)
- Напълно-оборудван конферентен център
- Бизнес център
- Безжичен интернет
- Тенис корт
- Планински велосипеди
- Eagles СПА център с пълен набор от процедури и терапии
- Център за красота
- Фризьорски салон

УСЛУГИ:

- Многоезичен персонал (английски, немски, руски)
- Медицински център
- Перални услуги
- Детегледачка при заявка
- Обмяна на валута
- Всички основни кредитни карти се приемат
- Секретарски услуги
- 24 часа рум сървис

Хранене, ресторанти и барове в Eagles Palace

Ресторант Камарес GOURMET

Работно време: от 20:00 до 23:00 часа
С уникален стъклен етаж и спираща дъха гледка в гурме ресторанта можете да опитате международна кухня и да се насладите на лукса, спокойствието и невероятната гледка към остров Амулиани.

A LA CARTE Ресторант

Работно време: от 13:00 до 17:00 часа
Ресторантът е в непосредствена близост до морето, предлага специалитети с акцент върху гръцката кухня и традиционните деликатеси от риба.

Ресторант Melathron

Работно време: от 19:30 до 22:30 часа
Спокоен и непринуден ресторант идеален за вечеря на шведска маса. Всяка година се правят поредица от вечерни теми с участието на специалитети от различни краища на света.

Азиатски ресторант

Работно време: от 20:00 до 23:00 часа
Не пропускайте да посетите един от най-добрите азиатски ресторанти в Халкидики, съчетаващ азиатската кухня и суши специалитетите с красотата на природата.

Цял Ден Мнею от EAGLES PALACE

Всичко, което трябва да направите е да намерите любимото си място, гледката, която ви вдъхновява най-много и да се насладите на закуска, обяд или вечеря от голямо разнообразие на цял ден меню.

Eagles Café е отворено от 10:00 до 22:00 часа
Уютно разположено във фоайето на хотела "Eagles Café" е идеалното място да се радвате рано сутрин на кафе, закуски, сладкиши и торти, а както и по всяко време на деня. Чайове и кафета от цял свят и вкусни домашно приготвени десерти са придружени от луксозната обстановка.

BEACH BAR

Работно време: от 10:00 до 18:00 часа
Докато се наслаждавате на слънцето върху шезлонга можете да почувствате спешна нужда да се охладите. Луксозната услуга на Ammos Beach Bar е бутона върху масата с чадъра, благодарение на което можете да поръчате веднага и да се насладите на вкусно разнообразие от леки закуски, напитки, сладолед и пресни плодове.

Почивка и забавления в Eagles Palace

Насладете се на луксозна СПА почивка в Халкидики
Eagles Palace е считан за един от най-добрите спа курорти в Гърция и получил титлата Best Day Spa в света, благодарение на сътрудничеството си с Elemis водещата британска компания в спа процедури и Apivita първата гръцка компания създала природни и ефективни продукти за здраве и красота.

Успокояващите спа и уелнес съоръжения на Eagles Palce канят гостите да се впуснат в чувствено пътешествие на самосъзнание и вътрешен мир.
Вдъхновен от духовната атмосфера на Mount Athos, СПА центъра предлага несравним избор от терапии и процедури за смесване на древни ритуали с модерни физически техники.

Водни Спортове

Кристалните води и невероятно красивите плажове създават идеални условия за забавни приключения и водни спортове.
Уникални спортни съоръжения на хотела дават възможност на гостите да участват във вълнуващи водни спортове като водни ски, гмуркане, уейкборд, кану, уиндсърф, морски велосипед, parascending, водни играчки, моторни лодки, както и тенис, колоездене, фитнес и много други.

Padi сертифициран център за гмуркане на хотела предлага PADI курсове, както и PADI ръководство за всички нива на водолази. Професионалните PADI курсове се състоят от 5 теоретични уроци по гмуркане и 9 практически уроци по гмуркане с гмуркания в оградени води, както и спускания в открито море. След завършването на PADI курсовете участниците получават сертификат, като новите водолази ще имат възможност да изследват величествения подводен живот на тази божествена област - Халкидики.

Намаление от дата 07.06.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 468лв 547лв 468лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 607лв 686лв 607лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 639лв 756лв 639лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 778лв 895лв 778лв
Фамилен суит
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
893лв 1107лв 893лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
893лв 1107лв 893лв
3 възрастни 1005лв 1244лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1005лв 1244лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1005лв 1244лв 1005лв
Фамилен суит
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1068лв 1280лв 1068лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1068лв 1280лв 1068лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1032лв 1246лв 1032лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1102лв 1316лв 1102лв
3 възрастни 1215лв 1453лв 1215лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1248лв 1487лв 1248лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1215лв 1453лв 1215лв
Малък апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1116лв 1336лв 1116лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1116лв 1336лв 1116лв
3 възрастни 1253лв 1502лв 1253лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1253лв 1502лв 1253лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1502лв 1253лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1509лв 1289лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1509лв 1289лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1253лв 1475лв 1253лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1323лв 1543лв 1323лв
3 възрастни 1462лв 1712лв 1462лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1498лв 1745лв 1498лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1462лв 1712лв 1462лв
Двойно бунгало
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1723лв 2299лв 1723лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1723лв 2299лв 1723лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1723лв 2299лв 1723лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1862лв 2438лв 1862лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1896лв 2472лв 1896лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1862лв 2438лв 1862лв
Junior suite jacuzzi
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1327лв 1565лв 1327лв
Junior suite jacuzzi
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1466лв 1705лв 1466лв
Апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни 1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1786лв 1370лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1786лв 1370лв
Апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1543лв 1959лв 1543лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1543лв 1959лв 1543лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1507лв 1925лв 1507лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1577лв 1995лв 1577лв
3 възрастни 1577лв 1995лв 1577лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1613лв 2029лв 1613лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1577лв 1995лв 1577лв
Suite 2 brooms
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1786лв 2283лв 1786лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1786лв 2283лв 1786лв
3 възрастни 2009лв 2566лв 2009лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2009лв 2566лв 2009лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2009лв 2566лв 2009лв
4 възрастни 2231лв 2852лв 2231лв
Suite 2 brooms
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1959лв 2456лв 1959лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1959лв 2456лв 1959лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1925лв 2420лв 1925лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1995лв 2490лв 1995лв
3 възрастни 2218лв 2775лв 2218лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2251лв 2811лв 2251лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2218лв 2775лв 2218лв
4 възрастни 2510лв 3131лв 2510лв
Suite nero
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни 1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1869лв 3255лв 1869лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1869лв 3255лв 1869лв
Suite nero
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2042лв 3428лв 2042лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2042лв 3428лв 2042лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2009лв 3392лв 2009лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2078лв 3461лв 2078лв
3 възрастни 2078лв 3461лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2112лв 3497лв 2112лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3461лв 2078лв
Suite kyma
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни 2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2078лв 3617лв 2078лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2078лв 3617лв 2078лв
Suite kyma
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2251лв 3790лв 2251лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2251лв 3790лв 2251лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2218лв 3756лв 2218лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2285лв 3826лв 2285лв
3 възрастни 2285лв 3826лв 2285лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2321лв 3860лв 2321лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2285лв 3826лв 2285лв
Bungalow 2brooms
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2787лв 3666лв 2787лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2787лв 3666лв 2787лв
Bungalow 2brooms
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2960лв 3839лв 2960лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2960лв 3839лв 2960лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2926лв 3806лв 2926лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2996лв 3875лв 2996лв
Голям апартамент
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3745лв 6298лв 3745лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3745лв 6298лв 3745лв
4 възрастни 3745лв 6298лв 3745лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3920лв 6471лв 3920лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3920лв 6471лв 3920лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3884лв 6437лв 3884лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3954лв 6507лв 3954лв
3 възрастни 3954лв 6507лв 3954лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3990лв 6541лв 3990лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3954лв 6507лв 3954лв
4 възрастни 4024лв 6577лв 4024лв
Presidential bungalow
Включена закуска
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни 5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5742лв 9701лв 5742лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5742лв 9701лв 5742лв
Presidential bungalow
Закуска и вечеря
19.07.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 26.08.
2019
2 възрастни 5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5918лв 9874лв 5918лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
5918лв 9874лв 5918лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
5882лв 9840лв 5882лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
5951лв 9910лв 5951лв
3 възрастни 5951лв 9910лв 5951лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
5987лв 9944лв 5987лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
5951лв 9910лв 5951лв

Редовна цена

Double room for sgl
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
342лв 468лв 547лв 468лв 342лв 247лв 133лв
Double room for sgl
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 412лв 538лв 616лв 538лв 412лв 317лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
412лв 538лв 616лв 538лв 412лв 317лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
445лв 571лв 652лв 571лв 445лв 353лв 238лв
Double superior for sgl
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
470лв 639лв 756лв 639лв 470лв 322лв 175лв
Double superior for sgl
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
1 възрастен 540лв 708лв 825лв 708лв 540лв 391лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
540лв 708лв 825лв 708лв 540лв 391лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
574лв 744лв 859лв 744лв 574лв 425лв 279лв
Двойна стая
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 454лв 520лв 607лв 520лв 454лв 331лв 265лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 594лв 659лв 747лв 659лв 594лв 470лв 405лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 628лв 711лв 839лв 711лв 628лв 427лв 349лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 765лв 848лв 978лв 848лв 765лв 567лв 488лв
Двойно бунгало
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1464лв 1914лв 2555лв 1914лв 1464лв 855лв 571лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1604лв 2053лв 2692лв 2053лв 1604лв 992лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1640лв 2089лв 2728лв 2089лв 1640лв 1028лв 744лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1604лв 2053лв 2692лв 2053лв 1604лв 992лв 711лв
Фамилен суит
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
821лв 992лв 1228лв 992лв 821лв 544лв 445лв
3 възрастни 924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
924лв 1116лв 1383лв 1116лв 924лв 612лв 502лв
Фамилен суит
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
994лв 1167лв 1403лв 1167лв 994лв 717лв 621лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
994лв 1167лв 1403лв 1167лв 994лв 717лв 621лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
960лв 1131лв 1367лв 1131лв 960лв 681лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1030лв 1201лв 1437лв 1201лв 1030лв 751лв 655лв
3 възрастни 1131лв 1325лв 1590лв 1325лв 1131лв 819лв 711лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1167лв 1361лв 1626лв 1361лв 1167лв 855лв 744лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1131лв 1325лв 1590лв 1325лв 1131лв 819лв 711лв
Малък апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1035лв 1239лв 1484лв 1239лв 1035лв 664лв 511лв
3 възрастни 1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 1392лв 1669лв 1392лв 1163лв 747лв 574лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1208лв 1412лв 1658лв 1412лв 1208лв 837лв 684лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1208лв 1412лв 1658лв 1412лв 1208лв 837лв 684лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1174лв 1376лв 1622лв 1376лв 1174лв 803лв 650лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1244лв 1446лв 1691лв 1446лв 1244лв 873лв 720лв
3 възрастни 1372лв 1601лв 1878лв 1601лв 1372лв 956лв 783лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1406лв 1635лв 1912лв 1635лв 1406лв 990лв 819лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1372лв 1601лв 1878лв 1601лв 1372лв 956лв 783лв
Junior suite jacuzzi
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1219лв 1475лв 1739лв 1475лв 1219лв 733лв 558лв
Junior suite jacuzzi
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1358лв 1613лв 1878лв 1613лв 1358лв 873лв 695лв
Suite nero
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни 1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1437лв 2076лв 3614лв 2076лв 1437лв 812лв 558лв
Suite nero
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1610лв 2251лв 3790лв 2251лв 1610лв 985лв 731лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1610лв 2251лв 3790лв 2251лв 1610лв 985лв 731лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1577лв 2215лв 3754лв 2215лв 1577лв 951лв 695лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
3 възрастни 1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1680лв 2321лв 3857лв 2321лв 1680лв 1055лв 801лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1646лв 2285лв 3824лв 2285лв 1646лв 1021лв 765лв
Апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни 1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1262лв 1520лв 1984лв 1520лв 1262лв 816лв 571лв
Апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1435лв 1694лв 2157лв 1694лв 1435лв 990лв 744лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1435лв 1694лв 2157лв 1694лв 1435лв 990лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1401лв 1660лв 2123лв 1660лв 1401лв 956лв 711лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
3 възрастни 1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1763лв 2227лв 1763лв 1505лв 1059лв 814лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1471лв 1730лв 2193лв 1730лв 1471лв 1026лв 780лв
Suite kyma
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни 1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1599лв 2308лв 4019лв 2308лв 1599лв 900лв 616лв
Suite kyma
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1772лв 2483лв 4192лв 2483лв 1772лв 1073лв 792лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1772лв 2483лв 4192лв 2483лв 1772лв 1073лв 792лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1739лв 2447лв 4156лв 2447лв 1739лв 1039лв 756лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
3 възрастни 1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1842лв 2553лв 4262лв 2553лв 1842лв 1143лв 861лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1808лв 2517лв 4226лв 2517лв 1808лв 1109лв 825лв
Голям апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
4 възрастни 2220лв 4161лв 6997лв 4161лв 2220лв 1327лв 868лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2393лв 4336лв 7170лв 4336лв 2393лв 1500лв 1041лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2393лв 4336лв 7170лв 4336лв 2393лв 1500лв 1041лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2359лв 4300лв 7137лв 4300лв 2359лв 1464лв 1008лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
3 възрастни 2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2463лв 4406лв 7240лв 4406лв 2463лв 1570лв 1111лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2429лв 4370лв 7206лв 4370лв 2429лв 1534лв 1075лв
4 възрастни 2499лв 4440лв 7276лв 4440лв 2499лв 1604лв 1145лв
Suite 2 brooms
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1655лв 1984лв 2535лв 1984лв 1655лв 1066лв 807лв
3 възрастни 1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1862лв 2231лв 2852лв 2231лв 1862лв 1201лв 909лв
4 възрастни 2069лв 2481лв 3169лв 2481лв 2069лв 1334лв 1010лв
Suite 2 brooms
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1829лв 2157лв 2710лв 2157лв 1829лв 1242лв 981лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1829лв 2157лв 2710лв 2157лв 1829лв 1242лв 981лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1795лв 2123лв 2674лв 2123лв 1795лв 1206лв 947лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1865лв 2193лв 2744лв 2193лв 1865лв 1275лв 1017лв
3 възрастни 2071лв 2440лв 3061лв 2440лв 2071лв 1408лв 1116лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2105лв 2476лв 3095лв 2476лв 2105лв 1444лв 1152лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2071лв 2440лв 3061лв 2440лв 2071лв 1408лв 1116лв
4 възрастни 2346лв 2757лв 3448лв 2757лв 2346лв 1610лв 1287лв
Bungalow 2brooms
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2092лв 3097лв 4073лв 3097лв 2092лв 1228лв 900лв
Bungalow 2brooms
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2265лв 3270лв 4246лв 3270лв 2265лв 1403лв 1073лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2265лв 3270лв 4246лв 3270лв 2265лв 1403лв 1073лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2229лв 3234лв 4213лв 3234лв 2229лв 1367лв 1039лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2299лв 3304лв 4282лв 3304лв 2299лв 1437лв 1109лв
Presidential bungalow
Включена закуска
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни 3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3412лв 6381лв 10778лв 6381лв 3412лв 1748лв 1026лв
Presidential bungalow
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 29.06.
2019
30.06.
2019 - 20.07.
2019
21.07.
2019 - 18.08.
2019
19.08.
2019 - 07.09.
2019
08.09.
2019 - 21.09.
2019
22.09.
2019 - 05.10.
2019
06.10.
2019 - 31.10.
2019
2 възрастни 3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3585лв 6554лв 10951лв 6554лв 3585лв 1921лв 1199лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
3585лв 6554лв 10951лв 6554лв 3585лв 1921лв 1199лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3549лв 6520лв 10917лв 6520лв 3549лв 1887лв 1165лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
3 възрастни 3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3655лв 6624лв 11021лв 6624лв 3655лв 1991лв 1269лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3619лв 6590лв 10987лв 6590лв 3619лв 1957лв 1233лв
Тагове

Eagles Palace, Eagles Palace halkidiki, Eagles Palace athos, Eagles Palace greece, Eagles Palace халкидики, Eagles Palace атон, Eagles Palace гърция, Eagles Palace уранополис, Eagles Palace ouranoupolis, Eagles Palace 2019, Eagles Palace цени, Eagles Palace мнения, Eagles Palace цени 2019, Eagles Palace лято 2019, Eagles Palace ранни записвания, Eagles Palace last minute, Eagles Palace hotel, Eagles Palace hotel halkidiki, Eagles Palace hotel athos, Eagles Palace hotel greece, Eagles Palace hotel халкидики, Eagles Palace hotel атон, Eagles Palace hotel гърция, Eagles Palace hotel уранополис, Eagles Palace hotel ouranoupolis, Eagles Palace hotel 2019, Eagles Palace hotel цени, Eagles Palace hotel мнения, Eagles Palace hotel цени 2019, Eagles Palace hotel лято 2019, Eagles Palace hotel ранни записвания, Eagles Palace hotel last minute, игъл палас, игъл палас халкидики, игъл палас атон, игъл палас гърция, игъл палас уранополис, игъл палас цени, игъл палас мнения, игъл палас цени 2019, игъл палас лято 2019, игъл палас ранни записвания, хотел игъл палас, хотел игъл палас халкидики, хотел игъл палас атон, хотел игъл палас гърция, хотел игъл палас уранополис, хотел игъл палас цени, хотел игъл палас мнения, хотел игъл палас цени 2019, хотел игъл палас лято 2019, хотел игъл палас ранни записвания,